Contributie 

Junior lid € 70,- per jaar, dit zijn leden die voor 1 januari van het betreffende contributiejaar nog niet de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt.

Senior lid € 155,- per jaar, dit zijn leden die voor 1 januari van het betreffende contributiejaar de leeftijd van 17 jaar of ouder hebben bereikt.
Steunend lid € 25,- per jaar.
Voor leden die in de loop van het jaar lid worden zal de contributie naar rato worden verrekend.
Gezinskorting:
3e lid in een gezin: € 5,-   korting
4e lid in een gezin: € 8,-   korting
Entreekosten:
Alle nieuwe leden betalen eenmalig een entreebijdrage. Entreekosten voor een Senior lid € 20,- en voor een aspirant of junior lid € 15,-.
Kosten introductie kaarten:
OLTC Hartog geeft leden 2 mogelijkheden om introducees gelegenheid te geven mee te spelen.
Introductie kaart (1x spelen op vooraf gestelde datum) € 3,- of een 5 rittenkaart (5x spelen, datum zelf invullen op kaart voor het spelen) € 15,-.
Introductie kaarten zijn te verkrijgen bij de meeste bestuursleden.
Opzegging lidmaatschap:
Indien u uw lidmaatschap wenst te beëindigen dan moet u dit doen voor 1 december van het lopende kalenderjaar, schriftelijk of per mail (info@oltchartog.nl). Opzeggingen na 1 december worden pas volgend kalenderjaar gehonoreerd, u blijft dus nog 1 jaar betalend lid. Leden zijn verplicht om de  parksleutel bij een van de bestuursleden of de ledenadministratie in te leveren. Mocht je de sleutel niet meer in je bezit hebben dan wordt er een bedrag van € 10,- in rekening gebracht. 
Gastspelers:
Om kennis te maken met OLTC Hartog is het mogelijk om familie, buren, vrienden of kennissen als gastspeler uit te nodigen. Hiervoor zijn speciale introductie kaarten te koop voor slechts € 3,- per speelmoment. Er zijn ook introductie kaarten voor 5 keer tennissen van € 15,- te koop bij een van de bestuursleden.
Vrijwilligerswerk of vergoeding:
Door de zelfwerkzaamheid van de leden bij OLTC Hartog wordt flink bespaard op externe kosten zoals: hoveniers, baanonderhoud, schilder – en onderhoudswerk. Voor leden met een drukke baan of andere gegronde redenen om deze vrijwilligerstaak niet te hoeven vervullen bestaat de mogelijkheid dit financieel te compenseren met € 35,- per jaar. Het bestuur heeft hierdoor de mogelijkheid, met deze aldus gecompenseerde bijdragen, externe betaalde krachten in te huren, zoals o.a. schoonmaakwerkzaamheden van het clubhuis, douches en toiletten. Het spreekt voor zich dat wij echter het daadwerkelijk vervullen van de vrijwilligerstaak meer op prijs stellen. Voor leden die op 1 januari van enig jaar 70 jaar of ouder zijn is het vrijwilligerswerk voortaan geheel vrijblijvend. Dit wordt zeker op prijs gesteld, maar de financiële vergoeding, daarvoor in de plaats, hoeft niet meer te worden afgedragen.z

Algemene informatie

Opening park
Het tennispark is het gehele jaar geopend. U kunt gebruik maken van de banen vanaf 08.00 uur tot 23.00 uur. De sleutel die u ontvangen heeft, geeft toegang tot het park en het clubhuis. Als u na het spelen het park verlaat, is het gewenst te kijken of er nog leden op het park aanwezig zijn. Zo niet, sluit dan het clubhuis en de toe­gangspoort af. Let op de schuifpui en de raampjes van de kleedlokalen. Ook als u op baan drie, vier of vijf speelt sluit u het clubhuis af.
Verlichting
Alle banen zijn voorzien van ledverlichting, deze kunt u inschakelen door het indrukken van een groene knop. Deze vindt u boven de deur in de keuken, tegenover het kookfornuis. Indien er niemand na u gebruik maakt van de verlichting, kunt u deze uitschakelen door het in­drukken van de rode knop. Eén lamp blijft dan nog een half uur branden, zodat u tijd genoeg heeft om het park te verlaten. Na een half uur gaat de lamp vanzelf uit. De verlichting boven de toegangsdeur van het clubhuis maakt u uit en die van het pad naar het parkeerterrein blijft aan.
Het spelen op de baan
U mag alleen met tennisschoenen, geschikt voor kunstgras, de banen betreden. Alle andere schoenen beschadigen de baan.
Tenniskleding
Het spreekt voor zich dat u gebruik maakt van correcte tenniskleding. 
Afhangsysteem banen
Rechts naast de toegangsdeur naar het clubhuis hangt het afhangbord. U kijkt welke baan nog vrij is. Met uw parkkaart (triokaart) geeft u de tijd aan waarop u begint met spelen. U plaatst uw kaart helemaal rechts in het afhangbord daarna kunt u gaan spelen. Is de baan bezet, dan kijkt u op de aanwezige kaarten wanneer met spelen begonnen is, en u klokt 45 minuten, vanaf het betreden van de baan. Hang uw kaart in het vak naast het vak van de andere kaarten. Iedereen heeft recht op 45 minuten spelen en kan dan afgelost worden. Indien alle banen bezet zijn en leden op een speelbeurt moeten wachten, dan is het spelen van enkelspelen niet toegestaan. Een reeds gestart enkelspel mag worden voltooid tot maximaal 45 minuten. (Zie hiervoor het baanreglement dat rechts boven het reserveringsbord hangt.)
De triokaart
Zodra de penningmeester uw contributie heeft ontvangen, stuurt hij u de jaarsticker. Deze sticker plakt u op uw triokaart. Vanaf dat moment bent u speelgerechtigd. Bent u uw kaart kwijt, kijk dan eerst op het publicatiebord of hij daar hangt. Is hij erg beschadigd, dan kunt u een nieuwe aan­vragen bij de ledenadministratie van de vereniging.
Oefenmuur
Deze kunt u gebruiken om bijvoorbeeld de spieren wat op te warmen of gewoon de slagen te oefenen. 
Activiteiten
Gedurende het seizoen wordt door de toernooi commissie een aantal activiteiten georganiseerd. Via het clubblad “Balorigheden” wordt u op de hoogte gehouden en ontvangt u de inschrijfformulieren. U kunt ingedeeld worden voor de bardienst tijdens deze activiteiten. Doe zoveel mogelijk mee. U leert nieuwe mensen kennen die u op een later tijdstip weer kunt uitnodigen om met u te gaan tennissen. Bovendien is deelname erg gezellig. Tijdens de competitie en bijzondere evenementen kunt u geen gebruik maken van gereserveerde banen.
De bar
Deze is alleen bij evenementen en competitie geopend. Om u toch in de gelegenheid te stellen om voor of na een partijtje tennis wat te gebruiken is een drankenautomaat geplaatst. Hieruit kunnen blikjes gekoelde dranken gehaald worden. Op de automaat staat met welke munten u kunt betalen. Glazen staan achter de bar, hier kunt u gebruik van maken. Zorg ervoor dat de lege blikjes in de afvalbakken terechtkomen. De glazen graag even omspoelen. Is de bar open, dan regelt de barcommissie dit alles.

Balorigheden
Het hele jaar wordt het clubblad “Balorigheden” uitgegeven. Naast wetenswaardigheden, clubnieuwtjes en mededelingen worden hierin ook de verenigingsactiviteiten aangekondigd. De hiervoor te gebruiken inschrijfformulieren worden in het blad op­genomen. Ook het jaarverslag wordt in Balorigheden gepubliceerd. 

Telefoon op het park
Voor dringende aangelegenheden kunt u gebruik maken van de telefoon. Deze bevindt zich achter de bar. Nummer clubhuis: 0412 – 656875.
Jaarvergadering
Elk jaar, meestal in februari, wordt er een jaarvergadering gehouden. Elk lid krijgt hiervoor een uitnodiging die vergezeld gaat van een agenda met toelichting. De notulen worden in het clubblad gepubliceerd.

Parkeren
Parkeer uw auto zodanig, dat de parkingang vrij blijft en dat men altijd gemakkelijk de in- en uitrit kan gebruiken. Dit is vooral belangrijk als er een ziekenauto of brandweer ons terrein moet betreden.
Bijzondere omstandigheden
Doen zich omstandigheden voor waardoor iemand langdurig niet kan spelen, dan is het mogelijk een gemoti­veerd verzoek in te dienen bij het bestuur om contributievermindering. Deze bedraagt maximaal 50% en wordt verrekend met de contributie van het volgende jaar. De beslissing van het bestuur is bindend.

AVG

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)
PRIVACYBELEID O.L.T.C. Hartog
2.1 O.L.T.C. Hartog
Het bestuur van Vereniging O.L.T.C. Hartog (hierna te noemen “het bestuur”) hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden en die van andere relaties. Persoonlijke gegevens worden door het bestuur dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Het bestuur houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.
In deze privacyverklaring staat beschreven welke principes O.L.T.C. Hartog hanteert bij de registratie, verwerking en opslag van persoonsgegevens en gegevensbestanden. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van gegevens staan in dit beleid beschreven.
Het privacy beleid omvat alle systemen van O.L.T.C Hartog waarin persoonsgegevens voorkomen.
2.2 De AVG
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het Privacy beleid. Het bestuur is gebonden aan de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
2.3 Definities
De definities, die worden genoemd in dit privacy beleid en in het privacyreglement, hebben dezelfde betekenis.
2.4 Uitgangspunten
Het bestuur gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. Het bestuur houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:
Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie.
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
2.5 Grondslag en doelbinding
Het bestuur zorgt ervoor dat op alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.
2.6 Data minimalisatie
Het bestuur verwerkt alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Het bestuur streeft naar minimale gegevensverwerking: waar mogelijk worden minder of geen gegevens verwerkt.
2.7 Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen.
2.8 Integriteit en vertrouwelijkheid
Het bestuur gaat zorgvuldig om met en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden alleen verwerkt door personen (gebruikers) met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt het bestuur voor passende beveiliging van.
2.9 Delen met derden
Het bestuur deelt geen persoonsgegevens met derden, behalve in geval van wettelijke verplichtingen.
2.10 Subsidiariteit
Het principe van subsidiariteit houdt in dat het bestuur zich steeds afvraagt of de registratie van gegevens noodzakelijk is en dat zij steeds zal onderzoeken of er niet een manier is om te voorkomen dat registratie van een persoonsgegeven nodig is.
2.11 Proportionaliteit
Het bestuur zal steeds de afweging maken of de registratie van een persoonsgegeven de belangen van de betrokkene niet onevenredig schaadt in verhouding tot het doel dat wordt beoogd.
2.12 Rechten van betrokkenen
Het bestuur honoreert alle rechten van betrokkenen.
2.13 Vaststelling
Dit beleid is vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering in 2019.
 PRIVACYREGLEMENT O.L.T.C Hartog
3.1 Inleiding
Het bestuur van O.L.T.C. Hartog hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Regelement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het bestuur houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
* Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Reglement;
* Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
* Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
* Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
* Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
* Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als bestuur zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons Privacy Reglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
O.L.T.C. Hartog
Aengelbertlaan 15
5342 LA OSS
Secretaris@oltchartog.nl
3.2 Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door het bestuur verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
Onderlinge informatie;
* Het versturen van rondschrijven, uitnodigingen, verslagen en het clubblad;
* Het versturen van nota’s;
* Het versturen van brieven;
* Het bijhouden van een ledenlijst;
* Incasso jaarlijkse contributie en afkoop vrijwilligersactiviteiten.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
* Voornaam;
* Achternaam;
* Geboortedatum;
* Geslacht;
* Adres;
* Woonplaats en Postcode;
* Land;
* Emailadres;
* Telefoon- en of mobielnummer;
* Bankrekeningnummer inclusief IBAN;
* Bondsnummer KNLTB;
* Speelsterkte Enkel/Dubbel;
* Datum lidmaatschap.
Uw gegevens worden bewaard op de pc en back-up van de secretaris, de penningmeester en bij de ledenadministratie.
3.3 Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons zou opvragen. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
3.4 Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard dan voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
3.5 Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
* Alle personen die namens O.L.T.C. Hartog van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan;
* Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
* Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
* We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
* De personen die werken met persoonsgegevens zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
3.6 Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van het persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
3.7 Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
3.8 Vaststelling
Dit reglement is vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering in 2019.
 Toestemmingsverklaring
Ik geef toestemming, dat mijn gegevens op de ledenlijst uitsluitend gebruikt en verspreid mogen worden voor onderlinge communicatie ter realisering van de doelstellingen van OLTC Hartog. realisering van  doelstellingen van O.L.T.C Hartog.
* Ik geef als lid van OLTC Hartog toestemming voor publicatie van fotomateriaal en teksten, waarin mijn naam of andere persoonsgegevens voorkomen, op de website van OLTC Hartog en in het clubblad van de vereniging;
* Ik geef toestemming om informatie van OLTC Hartog via mijn emailadres, sociale media en/of via het privéadres te ontvangen;
* Ik heb het Privacy Beleid en Reglement van OLTC Hartog gelezen en ga daarmee akkoord.